Tác giả: Ánh Sáng Luật

Quy định mới về thời hiệu thừa kế của Bộ luật Dân sự

Thời hiệu thừa kế

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đã thay thế …