Chuyên mục: Dân sự – tố tụng dân sự

Thời hạn

Thời hạn

I. Thời hạn 1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời …

Thời hiệu

Thời hiệu

I. Thời hiệu 1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó …

Đại diện

Đại diện

I. Đại diện 1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) …