Chuyên mục: Dân sự – tố tụng dân sự

Sở hữu chung

Sở hữu chung

I. Sở hữu chung và các loại sở hữu chung 1. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ …

Xác lập quyền sở hữu

Xác lập quyền sở hữu

I. Căn cứ xác lập quyền sở hữu Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường …

Chấm dứt quyền sở hữu

Chấm dứt quyền sở hữu

I. Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu Quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây: 1. Chủ …

Quyền đối với tài sản

Quyền đối với tài sản

I. Các quyền đối với tài sản: 1. Quyền sở hữu: là quyền của chủ sở hữu, bao gồm quyền …

Quyền hưởng dụng

Quyền hưởng dụng

I. Quyền hưởng dụng 1. Định nghĩa: Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng …

Quyền bề mặt

Quyền bề mặt

I. Quyền bề mặt 1. Định nghĩa: Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, …