Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng

Các giao dịch vốn

Các giao dịch vốn

I. Giao dịch vốn. Giao dịch vốn là giao dịch chuyển vốn giữa người cư trú với người không cư …

Các giao dịch vãng lai

Các giao dịch vãng lai

I. Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai 1. Giao dịch vãng lai là giao dịch giữa người …