Chuyên mục: Thuế

Biểu thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế thu nhập cá nhân

1. Biểu thuế lũy tiến từng phần: được áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, tiền lương, …