Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Dấu của doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2020 tiếp tục có những có thay đổi quan trọng về con dấu doanh nghiệp so với Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo đó vai trò của con dấu ngày càng giảm đi.

Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định nội dung này. Do vậy, doanh nghiệp tự quyết định thời điểm sử dụng dấu của mình.

Số lượng, hình thức, nội dung dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định nội dung dấu phải thể hiện tên và mã số doanh nghiệp nhưng Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định nội dung này. Do vậy, doanh nghiệp tự quyết định nội dung của dấu.

Quản lý và sử dụng dấu

Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.