Thẻ: bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm vật chất

Trách nhiệm vật chất

Bồi thường thiệt hại và mức bồi thường 1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc …