Thẻ: trục xuất

Hình phạt

Hình phạt

Khái niệm hình phạt Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định …