Tư vấn công tác quản lý, vận hành chung cư

Theo quy định của pháp luật, Ban quản trị chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Chung cư có những khoản thu thường xuyên và những khoản chi thường kỳ. Như vậy, chung cư vận hành như một doanh nghiệp thực thụ.

1. Cùng với sự phát triển của các đô thị và thành phố, chung cư ở Việt Nam ngày càng nhiều. Theo quy định của pháp luật, hội nghị nhà chung cư phải được tổ chức trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao cho người mua, chủ đầu tư bàn giao công tác quản trị nhà chung cư cho ban quản trị. Ban quản trị được thành lập và hoạt động theo mô hình hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Do vậy, công tác quản lý, vận hành chung cư rất cần được tư vấn pháp luật để đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ các quy định có liên quan.
2. Với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú và tư vấn cho chủ đầu tư, ban quản trị các chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Ánh Sáng Luật cung cấp dịch vụ tư vấn cho chủ đầu tư, ban quản trị nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành chung cư sau đây:
a) Công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, hội nghị nhà chung cư thường niên, hội nghị bất thường để đảm bảo hội nghị được tổ chức hợp lệ, các quyết định thông qua tại hội nghị đều hợp pháp, đặc biệt là tư vấn công tác tổ chức hội nghị nhằm đảm bảo số lượng cư dân tham dự theo đúng quy định của pháp luật.
b) Hướng dẫn thủ tục công nhận ban quản trị, công tác tổ chức và hoạt động của ban quản trị.
c) Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Nội quy quản lý, sử dụng chung cư; Quy chế họp hội nghị nhà chung cư; Quy chế bầu ban quản trị nhà chung cư; Quy chế hoạt động và Quy chế thu, chi tài chính của ban quản trị.
d) Việc thu, nhận bàn giao, quản lý và sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì của chung cư.
e) Ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành; hợp đồng bảo trì, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
f) Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa chủ đầu tư và tập thể cư dân, ban quản trị chung cư.