Tác giả: admin

Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mỗi cá nhân đều có những quyền nhân thân, dữ liệu gắn liền với cá nhân đó. Việc hiểu biết …

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự

Bàn về cụm từ “công chứng vi bằng”

Pháp luật không có quy định về công chứng vi bằng, cụm từ này không phải là một thuật ngữ pháp lý mà chủ yếu được một số người đề cập khi bán bất động sản không đảm bảo tính pháp lý

Tên doanh nghiệp

Tên của doanh nghiệp (phần 2)

Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó.

Tư vấn công tác quản lý, vận hành chung cư

Ban quản trị chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Chung cư có những khoản thu thường xuyên và những khoản chi thường kỳ. Như vậy, chung cư vận hành như một doanh nghiệp thực thụ

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (Phần II)

Vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Vụ án Đoàn Văn Vươn không chỉ liên quan đến việc giao đất, thu hồi đất và bồi thường, cưỡng chế mà còn liên quan đến hệ thống tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hành chính nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Chuyển nhượng cổ phần

Tự do chuyển nhượng cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ 02 trường hợp hạn chế chuyển nhượng.