Chuyên mục: Kinh doanh – Thương mại

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Tự do chuyển nhượng cổ phần Cổ phần được tự do chuyển nhượng, cổ đông có quyền tự do chuyển …

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả và nội dung quyền tác giả cụ thể

BÍ MẬT KINH DOANH

Bí mật kinh doanh là một trong những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

I. Nguyên tắc đặt tên và sử dụng tên doanh nghiệp 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm …