Chuyên mục: Hình sự – tố tụng hình sự

Người bào chữa tham gia tố tụng hình sự

Người bào chữa

Người bào chữa 1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan …

Điều tra Truy tố

Bị can và bị cáo

Bị can 1. Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ …