Chuyên mục: Dịch vụ nổi bật

Tư vấn công tác quản lý, vận hành chung cư

Ban quản trị chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Chung cư có những khoản thu thường xuyên và những khoản chi thường kỳ. Như vậy, chung cư vận hành như một doanh nghiệp thực thụ