Chuyên mục: Lao động

Trách nhiệm vật chất

Trách nhiệm vật chất

Bồi thường thiệt hại và mức bồi thường 1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc …