Chuyên mục: Lao động

Trách nhiệm vật chất

Trách nhiệm vật chất

I. Bồi thường thiệt hại và mức bồi thường. 1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị …