Thẻ: bảo quản tài sản của người bị tạm giam

Điều tra Truy tố

Tạm giữ, tạm giam

Tạm giữ 1. Tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người …