Thẻ: truy tố

Điều tra Truy tố

Truy tố

Thẩm quyền truy tố 1. Viện kiểm sát cấp nào thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra …