Biểu thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế thu nhập cá nhân

1. Biểu thuế lũy tiến từng phần: được áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, tiền lương, tiền công. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc
Thuế
Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)
Thuế
suất (%)
1
2
3
4
5
6
7
Đến 60
Trên 60 đến 120
Trên 120 đến 216
Trên 216 đến 384
Trên 384 đến 624
Trên 624 đến 960
Trên 960
Đến 5
Trên 5 đến 10
Trên 10 đến 18
Trên 18 đến 32
Trên 32 đến 52
Trên 52 đến 80
Trên 80
5
10
15
20
25
30
35

2. Biểu thuế toàn phần: áp dụng đối với thu nhập tính thuế đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

Thu nhập tính thuế
Thuế suất (%)
a) Thu nhập từ đầu tư vốn
b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
c) Thu nhập từ trúng thưởng
d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng
đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
e) Thu nhập chuyển nhượng từ chứng khoán
g) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản xác định được giá mua và chi phí
h) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không xác định được giá mua và chi phí
5
5
10
10
20
0,1
25
2