Chuyên mục: Dân sự – tố tụng dân sự

Di chúc

Di chúc (Phần I)

I. Di chúc Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình …

Di chúc

Di chúc (phần II)

I. Hiệu lực của di chúc 1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. 2. Di …

Thừa kế di sản

Thừa kế di sản

I. Quyền thừa kế 1. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để …

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

I. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường …