Chuyên mục: Dân sự – tố tụng dân sự

Bảo lãnh

Bảo lãnh

I. Bảo lãnh 1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết …

Trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm dân sự

I. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ 1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ …

Chấm dứt nghĩa vụ

Chấm dứt nghĩa vụ

I. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây: 1. Nghĩa vụ được …

Thực hiện hợp đồng

Thực hiện hợp đồng

I. Thực hiện hợp đồng đơn vụ Đối với hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện …